13 juni 2022
Fusie MontClair - Raetsheren
 
Samen sterker verder
 
In 2016 is MontClair overgenomen door Raetsheren. Raetsheren heeft MontClair geacquireerd vanwege het feit dat beide organisaties complementair aan elkaar zijn en gezamenlijk beter in staat zijn toegevoegde waarde te leveren aan de relaties van beide organisaties.
 
Gedurende de afgelopen jaren is meer en meer gebleken dat een verdere integratie van beide organisaties bij zal dragen aan de optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening. De wens om te komen tot een verdere integratie is mede beïnvloed door factoren zoals een verdere digitalisering van de wereld waarin wij werken, de COVID-19 pandemie, een aanhoudende harde verzekeringsmarkt en de nodige consolidaties in de verzekeringsmarkt die maken dat schaal steeds relevanter wordt.
 
Juridische fusie
Per 1 juli aanstaande fuseren MontClair Groep B.V. en Raetsheren van Orden Groep B.V., waarbij Raetsheren de verkrijgende vennootschap is en MontClair verder gaat onder de naam Raetsheren.
 
Contactpersonen
De voor u en uw organisatie bekende aanspreekpunten wijzigen niet. Dit betekent concreet dat er geen wijziging plaats zal vinden van accountmanager, commerciële binnendienstmedewerker en/of specialist. Wel zullen de contactgegevens van deze personen in de loop van de komende maanden worden gewijzigd naar Raetsheren contactgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan e-mailadressen. U zult hierover te zijner tijd separaat worden geïnformeerd door uw contactpersonen.
 
Naamswijziging op polissen
Per 1 juli 2022 worden de zogenaamde beurs- en volmachtpolissen overgezet naar Raetsheren. Dit betekent dat op uw verzekeringspolis niet langer de naam van MontClair wordt weergegeven als zijnde de intermediair, maar de naam van Raetsheren. Ook zullen deze polissen worden opgemaakt op briefpapier van Raetsheren.
 
Voor wat betreft de provinciale polissen geldt dat deze per 1 januari 2023 op naam van Raetsheren worden gezet. Hier geldt dus een langere overgangsfase, hetgeen te maken heeft met het feit dat provinciale verzekeraars meer tijd nodig hebben voor het omzetten van de agentschappen en daarmee de provinciale polissen.
 
Dit betekent dat u over de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 polissen kunt ontvangen met Raetsheren als intermediair, maar eveneens nog diverse polissen waarop MontClair vermeld staat als intermediair. Wij begrijpen dat dit mogelijk verwarrend kan zijn, maar uiteindelijk komen alle polissen op naam van Raetsheren te staan. Voor wat betreft aard en omvang van de dekking maakt het niet uit op naam van welk intermediair een polis staat.
 
Schade melden
U kunt schaden bij Raetsheren blijven melden zoals u bij MontClair gewend bent. Indien een schade is gemeld en de schadebehandelaar bij u bekend is, kan de verdere correspondentie met de individuele schadebehandelaar worden gevoerd. Daarnaast werkt Raetsheren met algemene e-mailboxen per schadeteam. Vanzelfsprekend kunt u schaden vanaf 1 juli ook melden via deze e-mailboxen. Hierover wordt u op korte termijn geïnformeerd.
 
Financiële aspecten
Het bij u bekende bankrekeningnummer van MontClair wordt ook na de fusiedatum van 1 juli 2022 aangehouden. De handelsnaam van Raetsheren wordt aan dit nummer toegevoegd, zodat u ten gunste van beide handelsnamen op deze rekening uw premies kunt overmaken.
 
Contractuele afspraken
Aangezien het hier gaat om een juridische fusie, zullen alle contractuele afspraken worden geëerbiedigd. Alle rechten en plichten zullen van rechtswege van MontClair overgaan naar Raetsheren.
 
Wat verandert er niet?
Ons doel is en blijft om u van deskundig advies te voorzien door uitstekende en persoonlijke dienstverlening. Aanvullend biedt Raetsheren haar relaties bijzondere en uitgebreide oplossingen als het gaat om wagenparkbeheer, riskmanagement of segment specifieke oplossingen. Door beide organisaties met elkaar te fuseren kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Hierover gaan wij graag met u in gesprek.
 
Graag danken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen. Voor meer informatie over Raetsheren ga naar www.raetsheren.nl.
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, vernemen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
de directie van MontClair,
 
Duncan Berrevoet, Patricia Schellen en Jan Zoodsma
 
Merger MontClair - Raetsheren
 
Stronger together
 
MontClair was acquired by Raetsheren in 2016. This acquisition was due to the fact that the organisations complement one another and, jointly, are in a better position to provide added value to the customers of both organisations.
 
In recent years, it has become increasingly apparent that a further integration of the two organisations will help to optimise the quality of the services provided. The desire for full integration is influenced in part by factors such as further digitalisation of the world in which we work, the COVID-19 pandemic, an ongoing tough insurance market, plus further consolidation of brokers and insurers in the insurance market, which means that scale is becoming increasingly important.
 
Legal merger
MontClair Groep B.V. and Raetsheren van Orden Groep B.V. will legally merge on 1 July 2022. Raetsheren will be the acquiring company and MontClair will continue under the name Raetsheren.
 
Contacts
Contacts already assigned to you and your organisation will not change. More specifically, there will be no changes in terms of account manager, account handler and/or specialist. The contact details for these people will change over the coming months to Raetsheren contact details (specifically email addresses). Your contacts will inform you about this separately in due course.
 
Name change on policies
On 1 July 2022, policies issued on MontClair’s Letterhead (co-insurance market / underwriting agency) will be transferred to Raetsheren. This means that the name MontClair will no longer appear on your insurance policy as the broker, but instead this will be Raetsheren. These policies will also be produced on Raetsheren’s letterhead.
 
In terms of insurance policies issued by insurers, as from 1 January 2023, these will also be in the name of Raetsheren. However a longer transition phase will apply to these policies, because insurers will need more time to convert policies in their administration.
 
This means that for the period from 1 July 2022 to 31 December 2022 , you may receive policies listing Raetsheren as the broker, but also policies in which MontClair is still named as the broker. We understand that this may be confusing, but eventually all policies will be in the name of Raetsheren. The broker’s name listed in a policy will make no difference to the nature and scope of the cover.
 
Notifying claims
You can notify claims to Raetsheren in the same way that you did to MontClair. If you have notified a claim before and you know who is dealing with the claim, you will continue to correspond with that individual claims handler.
 
Raetsheren uses general email boxes for each claims team. As from 1 July you can, of course, also notify claims using these general email boxes. You will be informed about this in due course.
 
Financial aspects
MontClair’s bank account number (which you currently already use) will continue to be used after the merger date of 1 July 2022. Raetsheren’s trade name will be added to this account number, meaning that you can transfer premiums to either of the trade names on this account.
 
Contractual agreements
As this is a legal merger, all contractual agreements will be honoured. All rights and obligations will transfer from MontClair to Raetsheren by operation of law.
 
What won’t change?
Our aim is and continues to be, to provide you with expert advice through excellent and personal service provision. In addition Raetsheren offers its clients special and comprehensive solutions in relation to fleet management, risk management or segment- specific solutions. By merging the two organisations, we can provide you with an even better service. We are happy to discuss this further with you.
 
We would like to thank you for the trust you place in us. For more information about Raetsheren, go to www.raetsheren.nl.
 
For any further questions about this letter, we would love to hear from you.
 
With kind regards,
the MontClair Management Team,
 
Duncan Berrevoet, Patricia Schellen en Jan Zoodsma
 
MontClair is onderdeel van de Raetsheren Groep en is gespecialiseerd in Corporate Insurance & Employee Benefits. U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie of geïnteresseerde van MontClair. 
 
MontClair is part of the Raetsheren Group and is specialized in Corporate Insurance & Employee Benefits. You receive this newsletter as a MontClair relation or interested party.
 
T +31 (0)35 5286 120   E info@montclair.nl   W montclair.nl  |  raetsheren.nl